Cílem této aktivity je připravit děti na bezproblémový přechod z mateřské školy do základní školy. Formou hry se zde děti připravují na zápis, který je čeká v dubnu. Poznávají prostředí, do kterého případně příští školní rok nastoupí. Pod vedením učitelek – elementaristek se seznamují se základy matematických představ, procvičují jemnou motoriku, učí se logopedické říkanky, zpívají a cvičí. Poznají první anglická slovíčka a pracují s novou didaktickou technikou na škole.  Jednotlivá setkání na sebe volně navazují.

klub predskolaku 2024

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavedla Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Jiráskovo nám. 1166 vnitřní oznamovací systém určený zaměstnancům školy a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávním jednání. Protiprávní jednání vykazuje a) znaky trestného činu nebo b) přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo d) porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie upravující oblasti vymezené evropskou směrnicí, jejichž společným jmenovatelem je ochrana zájmů Evropské unie.

Podrobnosti v příloze.

Konzultační hodiny učitelů budou probíhat každé první pondělí v měsíci. Na prvním stupni se budou konat od 15:30 do 16:30 a na druhém stupni od 16:00 do 17:00.

Termíny:

 • 2. 10. 2023
 • 6. 11. 2023
 • 4. 12. 2023
 • 8. 1. 2023
 • 5. 2. 2024
 • 4. 3. 2024
 • 8. 4. 2024
 • 6. 5. 2024
 • 3. 6. 2024

 

Zápis do 1. tříd školního roku 2017/2018 se bude konat 7. a 8. dubna 2017 podle stanovených kritérií. Přehled spádových obvodů naleznete zde

V letošním školním roce budou mít rodiče možnost podat přihlášku  do základní školy od 1. dubna  elektronicky na adrese https://sirs.cz/1-14.htm 


Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


MŠMT na svých stránkách zveřejnilo: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce.

2021/2022

VÝSLEDKY JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2022

2020/2021

VÝSLEDKY JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2021

2019/2020

VÝSLEDKY JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2020

2018/2019

KALIBRO 3. TŘÍDY, četnosti za školu, za třídy, škola celkově

KALIBRO 5. TŘÍDY, četnosti za školu, za třídy, škola celkově

VÝSLEDKY JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2019

2017/2018

INSPEKČNÍ ZPRÁVA (LEDEN 2018)

KALIBRO 3. TŘÍDY, četnosti za školu, škola celkově

KALIBRO 4. TŘÍDY, četnosti za školu + (celostátní porovnání výuky matematiky Hejného a "nehejného")

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 2017-2018 5. ROČNÍK 

VÝSLEDKY JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2018

2016/2017

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 2016-2017 5. ROČNÍK

SCATE Aj 2017 5.TŘÍDY

VÝSLEDKY JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2017

2015/2016

NOVÝ ČTENÁŘ 4., 6., 8. (testování žáků 4., 6. a 8. tříd ve čtenářské gramotnosti. Žáci dostali individuální zprávy s návodem, jak na zvyšování čtenářské gramotnosti)

MAPA ŠKOLY 2016 

STONOŽKA 5 (Scio žáci 5. tříd - matematika, český jazyk, obecné studijní předpoklady, anglický jazyk)

2014/2015

STONOŽKA 9 (Scio žáci 9. tříd - matematika, český jazyk, obecné studijní předpoklady, anglický jazyk, německý jazyk) 

ČTENÁŘ 6 (testování žáků 5. tříd ve čtenářské gramotnosti s přehledně popsanými úrovněmi projektu. Žáci naší školy dosáhli nadprůměrných výsledků v porovnání s ostatními školami včetně víceletých gymnázií) 

STONOŽKA 5 (Scio žáci 5. tříd - matematika, český jazyk, obecné studijní předpoklady) 

2013/2014

STONOŽKA 5(Scio žáci 5. tříd - matematika, český jazyk, obecné studijní předpoklady) 

STONOŽKA 7(Scio žáci 7. tříd - matematika, český jazyk, obecné studijní předpoklady)

Ocenění žáků 

2012/2013

STONOŽKA(Scio žáci 9. tříd - matematika, český jazyk, anglický jazyk, obecné studijní předpoklady)

ČTENÁŘ 2013(testování žáků 5. tříd ve čtenářské gramotnosti. Za zmínku stojí porovnání výsledků paralelních tříd,5. A dosáhla nadprůměrnéhovýsledku, 5. B  naopak. V celkovém hodnocení školy je posuzován průměr obou tříd)

STONOŽKA(Scio žáci 7. tříd - matematika, český jazyk, anglický jazyk, obecné studijní předpoklady)

MAPA ŠKOLY 2013

INSPEKČNÍ ZPRÁVA (LEDEN 2012)

Organizace školního roku 2022/2023 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

 • Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2023.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
 • Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. Ředitelské volno je stanoveno na pondělí 24. října a na úterý 25. října 2022.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023.
 • Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny  na 13. 2. - 19. 2. 2023.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023 (pátek 7. dubna  je tzv. ostatním svátkem).
 • Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 3. září 2023.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne  v pondělí 4. září 2023.

Prosíme o respektování termínů školního roku. Neuvolňujte své děti zbytečně z vyučování mimo dny volna. Děkujeme za pochopení. 

Nadstandardní zraková péče na naší škole

Má vaše dítě zrakové obtíže? Znáte velmi dobře některou z těchto diagnóz?

 • Patologické binokulární vidění
 • Refrakční vady
  • amblyopie (tupozrakost)
  • myopie (krátkozrakost)
  • hypermetropie (dalekozrakost)
 • Astigmatismus (chybné zakřivení rohovky)
 • Strabismus (šilhání)…

Pak tedy právě pro vás nabízíme:

 • pravidelná ortoptická i pleoptická cvičení vedené zkušenou ortoptistkou
 • velmi intenzivní rehabilitace minimálně 3x týdně v dopoledních hodinách
 • nadstandardně vybavenou ortoptickou cvičebnu, plnou nejmodernějších přístrojů a odborných pomůcek pro vyšetření a rehabilitaci zraku, pravidelně dovybavujeme podle nejnovějších trendů
 • možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek

V 1. a 2. ročníku, kdy je rehabilitace zraku nezbytná:

 • výuka vedena zkušenými speciálními pedagogy v malém třídním kolektivu
 • shodný obsah a rozsah vzdělávání podle ŠVP „Umím, chápu, rozumím“
 • nově zařízené  třídy vybaveny speciálními jednomístnými lavicemi
 • multifunkční a interaktivní tabule, počítač, učebnice a další pomůcky
 • hodina tyflopedické nápravy týdně navíc k běžnému učebnímu plánu rozvíjí smyslové vnímání (zraková, hmatová, sluchová výchova) a myšlení, paměti a soustředění

Od 3. ročníku, kdy je důležitá stabilizace zrakové percepce:

 • společné vzdělávání v běžných třídách
 • možnost nadále pokračovat v rehabilitaci zraku u ortoptistky podle doporučení oftalmologa a po schválení Speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami zraku

Stále váháte? Přijďte se k nám podívat a přesvědčit se na vlastní oči. Sledujte i naše FB stránky - Oční třídy při ZŠ Jirásek (odkaz najdete mimo jiné v levém horním rohu na www.zsjirasek.cz). Případné dotazy směřujte na tel. č. 724 862 746 nejlépe formou SMS. 

Klub předškoláků je určen budoucím prvňáčkům, kteří mají šanci seznámit se  hravou formou  s novým prostředím školy. Rodiče mají možnost poznat své dítě při různých činnostech v kolektivu vrstevníků a mohou také získat náměty pro přípravu dítěte na vstup do školy. Zařazujeme i dílny pro rodiče s dětmi.

Cílem a smyslem Klubu předškoláků je:

 • metodou dobrého startu připravit děti co nejlépe na vstup do školy
 • umožnit dětem seznámit se svými budoucími spolužáky
 • postupně budoucí školáky seznámit s novým prostředím školy
 • rodičům poskytnout  náměty pro přípravu jejich dítěte na vstup do školy
 • učitelky využijí společných setkání k  poznání svých budoucích žáků

Co je obsahem a náplní Klubu předškoláka?

 • pod vedením zkušených učitelek jsou připraveny hry se cviky na rozvoj hrubé i jemné  motoriky, cviky na uvolňování ruky
 • děti si upevní správné držení tužky při kreslení a malování
 • děti se naučí nové logopedické říkanky
 • paní učitelky budou rozvíjet hudební cítění dětí při zpívání a rytmických cvičeních
 • pozornost bude věnována jazykové výchově
 • děti získají základní matematické představy
 • děti se seznámí se základy angličtiny

 

 

Název: Základní a Mateřská škola Jiráskovo nám. 1166, Hradec Králové 500 02

Mateřská škola Březhrad sídlí na adrese:
Poštovní 38
503 32 Hradec Králové

Telefon: 495 454 124, 725 813 429
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

http://www.msbrezhrad.cz/

IČO: 629 947 774

vedoucí učitelka MŠ:  Bc. Gabriela Baranovičová DiS.

ředitelka ZŠ: Mgr. Alena Hradílková

Školní družina je součástí školy a ve své činnosti se řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání, školským zákonem a směrnicemi školy.

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny na školní rok 2016/2017 naleznete zde. Zápisový lístek ke stažení zde.

Provoz školní družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny. S výňatkem jsou rodiče seznamováni vždy na začátku školního roku.      

Družina má celkem 5 oddělení.

Všechny činnosti ve školní družině jsou zaměřeny na: 

 • odpočinek
 • vytváření a prohlubování vztahů se svými vrstevníky  
 • realizování se v činnostech, které děti baví
 • poznávání a rozvíjení zájmu dětí

 

       

Nabízíme alternativní motivované činnosti přiměřené věku dětí a jejich momentálnímu stavu.

 

V tomto školním roce nabízíme následující zájmové kroužky: 

 • hru na zobcovou flétnu pro 1. třídy,  2. třídy 
 • pohybové hry pro 1., 2., 3. třídy
 • kreativní tvoření pro 1., 2., 3. třídy
 • zdravotnický pro 3., 4. a 5. třídy
 • keramiku pro 1. třídy
 • přírodovědný kroužek 2., 3. třída

Každý měsíc ve školním roce je zaměřen na určité téma, které se objevuje ve všech výchovných činnostech dětí.

MĚSÍC  ZAMĚŘENÍ 
září Dopravní výchova, upevňování kamarádských vztahů v kolektivu
říjen Barevný podzim, kreativní tvorba
listopad   Rozmanitost přírody - změny v přírodě, příprava na advent
prosinec Vánoční zvyky a obyčeje
leden Zimní čas, cesta do pohádky
únor Zvyky masopustního období, návštěva knihovny
březen Práce s knihou, velikonoční zvyky
duben Dopravní bezpečnost, město Hradec Králové, Noc s Andersenem
květen Vztah k rodině, ke svému zdraví a životnímu prostředí
červen Netradiční soutěživé hry


S výsledky prací dětí se můžete seznámit na výstavách výtvarných prací a při  koncertech školy.

Pro děti připravujeme akce školní družiny v době vedlejších prázdnin a dnů ředitelského volna, případně v odpoledních hodinách.

Během roku doplňujeme a zlepšujeme dětem jak prostředí družiny, tak i materiální vybavení, které se týká her, hraček a věcí potřebných k výtvarným a pracovním činnostem.

Úplata je pro letošní školní rok stanovena ve výši 200,- Kč na žáka za měsíc. Platba se hradí ve dvou splátkáchpřevodem na účet školy  KB 597870227/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a třídu, kterou navštěvuje. 

Kontakty a provoz 

Telefon: 495 540 527, 495 540 525

Vedoucí vychovatelka: Jitka Heltová

Vychovatelky: Stanislava Benáková, Stanislava Komárková, Jana Matyášová, Martina Strouhalová

Provoz školní družiny: 6:15 – 16:30 hodin

Nahoru