• Ředitelské volno vyhlášeno na 23. – 25. října 2023.
 • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
 • Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024.
 • Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
 • Jarní prázdniny proběhnou 19. 2. až 25. 2. 2024.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.
 • V pátek 29. března a v pondělí 1. dubna 2024 jsou svátky.
 • Středy 1. a 8. května 2024 budou státní svátky.
 • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.
 • Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Prosíme o respektování termínů školního roku. Neuvolňujte své děti zbytečně z vyučování mimo dny volna. Děkujeme za pochopení. 

Všichni přihlášení žáci byli přijati. Seznam naeznete zde

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Jiráskovo náměstí 1166, bude pro školní rok 2018/20198 přijímat do 1. ročníku 52 žáků do 2 běžných tříd a do oční třídy.

1. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§36 odst. 7 školského zákona).

2. Děti, které nebydlí ve spádové oblasti, budou přijímány podle následujících kritérií:
a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2018/2019 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává

b) dále pak sourozenci dětí, kteří ve školním roce 2018/2019 pokračují v předškolním vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost organizace vykonává

c) výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním

Pro přihlášení dítěte k zapisu je třeba vykonat následující kroky.

1) Přihlásit dítě elektronicky k zápisu.

2) Rezervovat se pro prezenční zápis ve škole.

 

Organizace zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí do prvních tříd se bude konat:

v pátek 12. 4. od 14 do 18 hodin

v sobotu 13. 4. od 9 do 11 hodin

Zveřejnění výsledků zápisu naleznete 13. 5. 2024 na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s odkladem školní docházky z minulého roku. 

Od 25. 3. pro zjednodušení administrativy zákonným zástupcům bude zde zveřejněn formulář pro elektronické podání přihlášky k zápisu. Po vyplnění požadovaných údajů dostanete na svůj e-mail potvrzení o podání přihlášky na naši školu. Elektronické přihlášení nenahrazuje povinnost dostavit se k zápisu osobně. 

Dokumenty potřebné pro přijetí do 1. třídy (bez odkladu školní docházky):
• přihláška k zápisu (vyplněna elektronicky, případně ve škole v den zápisu)
• občanský průkaz zákonného zástupce
• rodný list dítěte
• v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese

Dokumenty potřebné pro přijetí do 1. třídy s odkladem školní docházky:

• žádost o odklad školní docházky (vyplněn elektronicky, případně ve škole v den zápisu)

• občanský průkaz zákonného zástupce

• rodný list dítěte

• doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky

• doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

V případě, že zákonný zástupce ještě nemá potřebné doklady pro udělení odkladu, podá žádost o přijetí a v poznámce uvede, že bude žádat odklad školní docházky. Pokud už všechny podklady mít bude, vyplní pouze žádost o odklad školní docházky. 

V případě zájmu o předčasný nástup do školy:

• pro dítě narozené od 1. 9. 2018 až 31. 12. 2018 - je nutné doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a podat písemnou žádost;

• pro dítě narozené od 1. 1. 2019 a mladší je potřeba doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny, odborného lékaře a podat písemnou žádost. 

Žádost o městskou kartu

Pokud máte zájem o městskou kartu, přineste k zápisu vyplněný formulář spolu s fotografií dítěte. 

 

 

Případné dotazy týkající se zápisu směrujte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
nebo na tel.: 495 454 124, příp. mobil: 725 813 430.

Mgr. Martina Škultétyová

ředitelka školy

 

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo nám. v Hradci Králové, z. s.


Čl. I
Základní ustanovení
1. Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo nám. v Hradci Králové, z. s. , původně založeno v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne 27. 11. 2008. Spolek podporuje spolupráci mezi školou, dětmi, rodiči a dalšími subjekty laické i odborné veřejnosti.

Čl. II
Identifikace spolku
Název: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo nám. v Hradci Králové, z. s.
IČO: 26577020
Sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Jiráskovo nám. 1166, 500 02 Hradec Králové

Čl. III.
Účel a cíl spolku
1. Spolek sdružuje převážně žáky, členy pedagogického sboru, rodiče a všechny příznivce odborné i laické veřejnosti ochotné se aktivně zapojit do činnosti sdružení ať již vlastní činností nebo formou příspěvků, darů a dotací.

2. Cílem spolku je vytváření lepších podmínek života dětí prostřednictvím realizace projektů výchovně vzdělávací práce, podpory talentovaných žáků, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a rozvoj péče o žáky slabozraké.

3. Spolek organizuje výchovně vzdělávací, kulturní, sportovní, zdravotní, reedukační, ozdravné a rekreační činnosti pro členy sdružení.

4. Spolek realizuje projekty k rozvoji tělesné a psychické aktivity dětí.

5. Spolek vyhledává možnosti, navazuje a rozvíjí spolupráci se všemi subjekty, které mají zájem o vzájemný kontakt, výměnu žáků a zkušeností v oblasti vzdělávání, výchovy a péče o zdravotně handicapované žáky a péče o žáky s poruchami učení či chování.

6. Spolek pomáhá při vybavování učebními a specializovanými učebními pomůckami.

Čl. IV.
Členství ve spolku
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členy spolku se může stát každá fyzická osoba starší 6 let, která souhlasí s cíli a stanovami spolku.

2. O přijetí člena spolku rozhoduje výbor spolku na základě podané písemné přihlášky zájemce o členství ve spolku.

3. Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena na základě jeho písemného oznámení o ukončení členství
b) vyloučením - nebo vyškrtnutím pro nezaplacení členského příspěvku
- pokud svým jednáním hrubě porušil stanovy či jednal v rozporu se zájmy spolku či nějakým jiným způsobem poškodil spolek.

4. Členové mají právo:
a) podílet se aktivně na činnosti a rozhodování spolku
b) volit a být volen do orgánů spolku
c) obracet se s návrhy, stížnostmi a připomínkami postupně až k nejvyššímu orgánu – členské schůzi (shromáždění delegátů)
d) osobně se účastnit jednání, na němž se projednává jejich činnost, návrhy a stížnosti
e) odvolávat se proti rozhodnutí k vyšším orgánům až po shromáždění delegátů

5. Členové mají povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku a plnit přijatá usnesení
b) napomáhat podle svých možností a zkušeností činnosti spolku
c) platit řádně stanovené členské příspěvky

Čl. V.
Orgány spolku
1. Spolek má tyto orgány:
• shromáždění delegátů (nejvyšší orgán)
• dílčí členské schůze
• výbor spolku (rozhodovací orgán)
• kontrolní komise (kontrolní orgán)
• předseda spolku (statutární orgán)

Čl. VI.
Zásady organizační výstavby

1. Nejvyšším orgánem je shromáždění delegátů, které plní působnost členské schůze. Shromáždění delegátů se schází obvykle jednou ročně. Shromáždění delegátů má právo se účastnit každý člen spolku. Kolektivní člen jedním zástupcem, který byl zvolen delegátem na dílčích schůzích konaných ve všech třídách základní školy. Z každé třídy je volen jeden delegát. Jednání shromáždění delegátů svolává výbor spolku písemnou pozvánkou na nástěnce u hlavního vchodu do školy a na webových stránkách školy nejpozději 10 kalendářních dnů před jednáním shromáždění delegátů. Mimořádné jednání shromáždění delegátů může svolat výbor spolku z vlastního podnětu nebo na žádost alespoň jedné pětiny členů spolku.
Shromáždění delegátů je schopno se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů. K usnesení shromáždění delegátů je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných.

2. Shromáždění delegátů
a) schvaluje stanovy a jejich změny
b) schvaluje plán činnosti
c) projednává a schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a zprávu kontrolní komise
d) volit na tříleté období členy výboru a kontrolní komise a odvolávat je z funkcí
e) usnášet se na zániku spolku a s tím souvisejícím naložením s majetkem sdružení

3. Dílčí členské schůze
a) na dílčích členských schůzích, které se konají ve všech třídách základní školy, jsou voleni delegáti shromáždění delegátů. Delegáty na shromáždění delegátů volí všichni členové spolku příslušné třídy. Dílčí členské schůze se musí konat v období jednoho kalendářního měsíce před jednáním shromáždění delegátů.

4. Výbor spolku
a) Výbor spolku řídí činnost spolku mezi jednáním shromáždění delegátů a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou stanovami spolku vyhrazeny v shromáždění delegátů. Schází se dle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí školního roku.
b) Výbor spolku má pět členů. Ve výboru musí být zastoupeni dva volení zástupci žáků.
c) Výbor spolku ze svého středu volí a odvolává tajným hlasováním předsedu a místopředsedu.
d) Jednání výboru svolává a řídí předseda. Předseda je povinen bez odkladu svolat výbor, požádá-li o to písemně nejméně třetina členů. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijímána prostou většinou hlasů.
e) Výbor rozhoduje o použití nabytých prostředků a připravuje, organizuje a zabezpečuje všechny činnosti, které jsou uvedeny v čl. III, odstavec 2 – 6. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

5. Předseda
a) Jménem spolku jedná a podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, popřípadě další člen výboru zmocněný k tomu výborem.
b) O opatřeních, která nesnesou odkladu, rozhoduje předseda a o takto učiněných rozhodnutích informuje výbor na nejbližším zasedání.

6. Kontrolní komise
a) Ke kontrole hospodaření je na shromáždění delegátů volena kontrolní komise. Kontrolní komise volí ze svého středu tajným hlasováním předsedu a místopředsedu. Předseda, popř. místopředseda, má právo účastnit se jednání výboru. Klesne-li počet členů spolku pod deset, plní funkci kontrolní komise komisař volený valnou hromadou.
b) Kontrolní komise prověřuje hospodaření spolku, způsob využívání finančních prostředků a využívání majetku spolku, kontroluje činnost výboru spolku, evidenci členů a dodržování stanov, popř. dalších interních předpisů.
c) Členství v kontrolní komisi je čestnou funkcí bez nároku na odměnu.
d) O rozhodnutích kontrolní komise se sepisuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předseda kontrolní komise (případně v jeho nepřítomnosti místopředseda).

Čl. VII.
Majetek a hospodaření
1. Spolek může nabývat do svého vlastnictví majetek, se kterým samostatně hospodaří. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří případné odměny funkcionářům spolku. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku. Při svém hospodaření je sdružení povinno řídit se obecně závaznými předpisy.

2. Hospodaření spolku se řídí rozpočtem, který schvaluje výbor spolku, a zásadami, které schvaluje shromáždění delegátů.

3. Spolek je oprávněn uzavírat smlouvy s jinými fyzickými či právnickými osobami za účelem podpory činnosti spolku a za účelem sdružení prostředků pro dosažení cílů spolku.

4. Spolek získává majetek zejména z těchto zdrojů:
- členské příspěvky
- dary
- zisky z vlastního podnikání
- dotace, příspěvky města, státu apod.

5. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Zánik spolku – o zániku spolku dobrovolným rozpuštěním rozhoduje shromáždění delegátů. K zániku dojde, jestliže pro něj hlasují nejméně dvě třetiny všech delegátů s hlasem rozhodujícím. Současně shromáždění delegátů rozhodne o vypořádání spolkového majetku a určí likvidátora.

2. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení shromážděním delegátů a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. K tomuto dni pozbývají účinnosti stanovy ze dne 27. 11. 2008.

Hradec Králové 30. 9. 2015


Stanovy byly schváleny valnou hromadou sdružení dne 14. 4. 2015.

Víte, že

 • jsme  vyhlásili Stop klávesnicové negramotnosti, a proto naši žáci mají jako jeden z předmětů psaní všemi deseti?
 • zautomatizované psaní hmatovou metodou bez hledání písmen na klávesnici žákům pomáhá nejen při výuce informatiky, při grafickém zpracování textů, ale i při výuce všech ostatních předmětů,  a je pro každého cennou devízou při vstupu na střední školu?
 • všichni žáci naší školy absolvují programovanou výuku ZAV, v níž každý postupuje svým individuálním tempem?
 • při absolvování 200 cvičení jsou žáci schopni psát 78,6 % plochy české klávesnice, po 400 cvičeních 99,2 %? Po projití 700 cvičení se přímo při hodinách mohou účastnit celostátních internetových soutěží. Ve výuce je možno pokračovat po několik let, rovněž je možné doplnit ji domácí on-line výukou.
 • zvládnout 600 - 800 cvičení je možné již během prvního roku výuky (při jednohodinové dotaci týdně)?
 • na stránkách www.zav.cz  najdete všechny informace o výuce a později i informaci o svém vlastním pořadí v celorepublikovém měřítku?
 • každoročně pořádáme regionální soutěž Hradecký víceboj?
Třída Třídní učitel Zkratka
1. A Mgr. Alena Riglová Rg
1. B Mgr. Jitka Voleská Vo
1. O Mgr. Kateřina Horecká Hk
2. A Mgr. Lenka Erberová Er
2. B Mgr. Vladimíra Hryzlíková Hz
2. O Mgr. Lenka Hojná Hj
3. A Mgr. Věra Antalová An
3. B Mgr. Michaela Velíková Ve
4. A Mgr. Eva Šafaříková Šf
4. B Mgr. Iveta Peštuková
5. A Mgr. Kateřina Rothová Rt
5. B Mgr. Daniela Pávová Pv
6. A Mgr. Zuzana Rychnovská Rch
6. B Mgr. Alena Machová Ma
7. A Mgr. Jana Šebestová Še
7. B Mgr. Kristina Polanská Po
8. A Mgr. Lenka Roubalová Rb
8. B Mgr. Michaela Staffová Sf
9. A Mgr. Petr Stehno Sp
9. B Mgr. Jana Volfová Vf
     
  Vyučující bez třídnictví  
  Mgr. Benderová Jana Bd
  Mgr. Firmanová Dana Fi
  Mgr. Kirš Martin Ki
  Mgr. Kvíčerová Kateřina Kr
  Mgr. Matoušková Jana
  Mgr. Miksánek Petr Mx
  Mgr. Mlejnek Tomáš Ml
  Mgr. Nývlt Karel Nt
  Mgr. Panochová Ivana Pn
  Mgr. Rozínková Sára Rz
  Mgr. Sálová Jitka Sa
  Mgr. Škultétyová Martina Šk
  Mgr. Zlatová Michaela  Zl

Naše škola se nachází v lokalitě Pražského Předměstí na trase autobusu č. 12.  Je úplnou základní školou a v současné době poskytuje vzdělání 427 žákům ve 20 třídách.  Od 1. třídy vyučujeme anglický jazyk. Od šesté třídy mají žáci možnost učit se německému či ruskému jazyku dle vlastní volby.  Od  roku 2008 tu jsou otevřeny moderně vybavené oční třídy, které jsou určeny dětem v 1. a 2. třídě s různými vadami zraku. Žáci se v nich vzdělávají podle stejného programu jako spolužáci v ostatních třídách. Výhodou  je, že v průběhu vyučování chodí na cvičení očí, která jsou zaměřena na posilování očních svalů a podstupné odstranění oční vady.  Kromě jazyků se škola zaměřuje na získávání počítačové gramotnosti, jejíž nedílnou součástí je psaní na počítačové klávesnici hmatovou metodou, žáci 7. tříd se navíc seznamují se  základy administrativy. Jako samostatný předmět vyučujeme v 8. a 9. ročníku finanční gramotnost. Součástí školního vzdělávacího programu je i předmět média a komunikace určený žákům 7. tříd. Škola má vlastní pěvecký sbor, který se prezentuje na školních i mimoškolních akcích. Žákům nabízíme velký výběr kroužků, v nichž se mohou dále rozvíjet po stránce sportovní, estetické, hudební či jazykové. Nedílnou součástí  školy je školní družina, která je od září 2010 umístěna v nových, zcela zrekonstruovaných prostorách.

Na reportáž o naší škole natočenou Hradeckou internetovou televizí se můžete podívat kliknutím na obrázek níže.

Youtube spot

 

Pedagogický sbor 2023/2024

foto sboru 2023

1. řada zleva: Zdeňka Krušinová, Petr Miksánek, Kateřina Kvíčerová, Jana Benderová, Jitka Sálová, Martina Škultétyová, Michaela Velíková, Lenka Erberová, Eva Drahokoupilová, Tomáš Mlejnek, Martin Kirš

2. řada zleva: Martina Strouhalová, Jana Jarkovská, Dana Firmanová, Milena Hronková, Vladimíra Hryzlíková, Alena Machová, Jitka Voleská, Zuzana Rychnovská, Jitka Heltová, Kateřina Horecká, Daniela Pávová, Alena Riglová, Jana Šebestová, Lenka Hojná, Věra Antalová, Erika Sofylkaničová, Renáta Trenklerová, Lenka Pozůstalová

3. řada zleva: Eva Plecháčová, Michaela Staffová, Kristina Polanská, Pavlína Kloboučníková, Jana Volfová, Simona Vojčová, Petr Stehno, Jana Matoušková, Sára Rozínková, Michaela Zlatová, Eva Šafaříková, Kateřina Rothová, Karel Nývlt, Iveta Peštuková

Milena Hronkováocni
 
telefon: 495 540 535
 • pleoptické a ortoptické cvičení pro žáky očních tříd a integrované žáky s oční vadou
 • konzultace pro rodiče žáků s oční vadou
 • prohlídky očních tříd a ortoptiky

Mgr. Ivana Panochová

tel.: 495 540 531, 725 813 432

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky:

lichý pátek - dle dohodyŠkola nabízí pravidelné konzultační hodiny kariérového poradce. Kariérový poradce je přítomen osobně ve škole v kabinetu speciálního pedagoga dole u tělocvičny vždy ve středu od 13:45 do 14.30, ve čtvrtek v době od 15:30 do 16:15.

Speciální pedagog vyhledává děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči sestavuje dle potřeby plány pedagogické podpory, případně navrhuje vyšetření ve školských poradenských zařízeních. Metodicky vede pedagogy, zajišťuje naplňování podpůrných opatření žáků včetně průběžného vyhodnocování navržených opatření. Zabezpečuje předmět speciálně pedagogické péče a poskytuje speciálně pedagogické intervence a služby pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky školy.

Kariérový poradce realizuje s žáky individuální setkání, která vedou k objevování profesní orientace směřující k výběru povolání. Doporučuje vhodné informační zdroje a poradenské subjekty. Komunikuje s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče. Nabízí podporu žákům s potřebou podpůrných opatření a žákům nadaným.

Konzultace lze předem dohodnout telefonicky nebo osobně i mimo rozsah těchto hodin.

Přijímací zkoušky 2023/2024

Výchovná poradkyně: Mgr. Daniela Pávová

telefon: 495 540 531

úřední hodiny: 1. pondělí v měsíci po předchozí domluvě v 15.30 - 17 h; jindy dle dohody

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Témata konzultací pro učitele, rodiče a žáky 

 • integrovaní žáci 
 • individuální vzdělávací programy pro žáky 
 • problémoví žáci: učení, chování, osobní problémy 
 • doporučení do PPP, jiného odborného pracoviště, speciální školy atd. dle zájmu a potřeby žáků, rodičů, vyučujících

 

 

Mgr. Jana Volfovájana volfova

tel.: 495 540 533

Konzultační hodiny: pondělí 7:00 - 7:40 hodin (případně dle dohody)

 

Výchova žáků k předcházení a minimalizaci rizikového chování a všech jeho projevů, ke zdravému životnímu stylu, ke zvládání těžkých a složitých životních situací a rozvoji pozitivního sociálního chování je nedílnou součástí života a činnosti každé základní školy. Ve snaze eliminovat patologické jevy je těžištěm práce nabídka možnosti, jak smysluplně trávit volný čas a pomoci hledat zdravý vztah k sobě samým. Nezapomínáme ani na snahu o včasné zachycení případných problematických jevů a uvědomujeme si naši nezastupitelnou roli při jejich odhalování. Díky síti ověřených spolupracovníků se snažíme poskytnout žákům co nejvíce informací o  problematice všech projevů rizikového chování podaných přiměřeně k jejich věku formou besed nebo přednášek  a na toto téma s nimi mluvit i na neformální úrovni.

Patologickým jevem (souvisejícím se školním prostředím) je záškoláctví, agrese a šikana. Pokud by rodiče měli podezření na podobný problém u svého dítěte – našeho žáka, prosíme o co nejvčasnější spojení se školou. Kontaktovat je možné přímo školního metodika prevence či osobně navštívit školu v době konzultačních hodin nebo kdykoliv dle domluvy.

 

Preventivní program 2022/2023

Směrnice k prevenci rizikového chování

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Jídelna nabízí výběr ze dvou jídel, která dodává školní jídelna při  ZŠ Bezručova. Přehled alergenů najdete zde. Receptury jídel najdete kliknutím na jídelníček zveřejněný na webových stránkách ZŠ Bezručova.

Obědy  pro žáky v první den nemoci  jsou vydávány výhradně do jídlonosičů, a to pouze v době od 11:00 do 11:30 hodin.

Výdej obědů probíhá v době od 11:00 do 13:45 hodin.

Objednávky obědů ve výdejně naší školy

Žák má možnost výběru ze dvou jídel. Automaticky má přihlášenou volbu č. 1. Chce-li si změnit objednávku na druhou volbu, musí tak učinit s třídenním předstihem prostřednictvím čipu u objednávkového terminálu, který je před vstupem do jídelny nebo prostřednictvím internetu.  Každý nový strávník dostává spolu s čipem i heslo pro vstup přes internet.

Odhlášky obědů

Lze provádět opět přes objednávkový box, prostřednictvím internetu nebo telefonicky na čísle 
495 540 536 denně v době 7 – 10:45 hodin (odhlášky na následující den). Na tomto telefonním čísle je i záznamník.
V případě nemoci dítěte lze vyzvednout neodhlášený oběd za níže uvedené ceny první den nemoci.


V dalších dnech si může odebrat stravu také, ale oběd již musí být hrazen v plné výši 
(cena oběda + náklady na provozní a osobní režii, která od 1. 4. 2022 činí 58,- Kč).

V době prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. Pokud je žák na škole v přírodě, výletě nebo na jiné školní akci, musí si oběd předem odhlásit sám.

Náležitosti pro platbu na účet školní jídelny

KOMERČNÍ BANKA

číslo účtu:  78-7790300287
kód banky:  0100
variabilní symbol = evidenční číslo, které každý obdrží od vedoucí školní výdejny

Čipy pro výdej stravy

Bezkontaktní čipy v hodnotě 135 Kč si každý žák koupí v kanceláři ŠJ po přihlášení ke stravování.

Ceny obědů od 1. 12. 2022

jsou následující: pro žáky 7 – 10 let - 29  Kč, pro 11 – 14 let - 31 Kč a žák nad 15 let - 33 Kč.

Doporučená minimální vložená částka na 1 měsíc

žák 7 - 10 let  29 Kč na den  580 Kč na 1 měsíc
žák 11 - 14 let  31 Kč na den 620 Kč na 1 měsíc 
žák nad 15 let  33 Kč na den  660 Kč na 1 měsíc 

 

Ceny obědů od 1. 9. 2024 po dobu rekonstrukce ZŠ Bezručova:
pro žáky  6 - 10 let 33 Kč
              11 - 14 let 35 Kč
              od 15 let 37 Kč Případné dotazy, připomínky nebo problémy řešte ihned přímo v kanceláři školní jídelny s paní vedoucí Marcelou Rouskovou.

Vnitřní řád školní výdejny

Pokyny pro nové strávníky

Přihláška ke stravování

Vrácenka obědy

Shromáždění delegátů

občanského sdružení při naší škole se uskutečnilo 27. března 2023.

Všichni členové byli seznámeni s výsledky hospodaření, zprávou kontrolní komise,  činností sdružení za uplynulý rok 2022 a výroční zprávou za rok 2022. Následně byl schválen rozpočet sdružení a plán činnosti na rok 2023. 

Občanské sdružení podporuje v každém  školním roce řadu aktivit.

Vyúčtování za kalendářní rok 2022

Vyúčtování za kalendářní rok 2021

Vyúčtování za kalendářní rok 2020

Vyúčtování za kalendářní rok 2019

Vyúčtování za kalendářní rok 2018

Vyúčtování za kalendářní rok 2017

Vyúčtování za kalendářní rok 2016

Vyúčtování za kalendářní rok 2015

Vyúčtování za kalendářní rok 2014

Vyúčtování za kalendářní rok 2013

Vyúčtování za kalendářní rok 2012

Vyúčtování za kalendářní rok 2011

Vyúčtování za kalendářní rok 2010

Vyúčtování za kalendářní rok 2009

S vyúčtováním za školní rok 2008/2009 se můžete seznámit zde.

Pravidla přidělování příspěvků na daný školní rok.

Občanské sdružení pracuje v tomto složení (volby 12. 5. 2022):

předsedkyně:    Mgr. Kateřina Horecká
místopředsedkyně: Renáta Trenklerová
pokladník:   Jitka Heltová
členové:        Barbora Burešová (2022/2023 žákyně 6. B)
  Gabriela Polanská (2022/2023 žákyně 6. A)

Na základě změny v zákonech (č. 89/2012 Sb.,) se od 23. 12. 2015  ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové zapisuje Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo nám. V Hradci králové, z. s.  (zapsaný spolek). Nejvyšším orgánem je shromáždění delegátů (dosud valná hromada), v mezidobí řídí činnost výbor (nikoliv rada sdružení) a nad správností hospodaření bdí kontrolní komise (dosud revizní komise). Jedná se tedy pouze o formální změny.

Shromáždění delegátů
sdružení se uskuteční v pondělí 27. 3. 2023 (rozhlasem)

 

Program: 1) Seznámení s programem
2) Zpráva o činnosti za minulý kalendářní rok 2022, seznámení s výroční zprávou sdružení za rok 2022
4) Zpráva o hospodaření za rok 2022
5) Zpráva kontrolní komise
6) Návrh rozpočtu na rok 2023
7) Návrh plánu činnosti na rok 2023
8) Usnesení a závěr

 

 Hradec Králové 2. 3. 2023

 

 

 

 

Hradec Králové 3. 5. 2022

Nahoru