V pátek 22. 9. 2023 jsme si se třídou 8. A zpříjemnili dopoledne návštěvou Muzea HK. Čekala nás fotografická výstava tlapek a srstí afrických zvířat od fotoreportéra Martina Veselého a jeho dcery Anežky. Edukačním programem pod vedením odborného lektora jsme se podívali na ceněnou kolekci originálních snímků chodidel zvířat pořízených v Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem. Autor výstavy si všiml, že lidé ani v ZOO nevidí, po čem všechna ta úžasná zvířata chodí, a tak se „tlapky“ staly objektem jeho zájmu. Prohlédli jsme si i exponáty z přírodovědeckého oddělení MVČ a ze ZOO Dvůr Králové nad Labem. Celou výstavu jsme mohli  vnímat více smysly, protože byla obohacena o "hands on" předměty. Zapojeny byly i audiovizuální prvky projekce mapy Afriky a dotyková obrazovka s databází zvuků zvířat. 

Děkujeme za pěkný zážitek!

Doteky 1  Doteky 2Doteky 3  Doteky 4Doteky 5  Doteky 6

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи                        Mgr. Alena Hradílková
oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:
Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,
o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.
Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.
Termín zápisu / Дата та час запису: 10. 6. 2022, 14 – 17 hodin
Místo zápisu / Місце запису: Základní škola a Mateřská škola, Jiráskovo nám. 1166, Hradec Králové
Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:       15
Organizace zápisu / Порядок запису:
1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.
3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
Законні представники зобов’язані подати такі документи:
a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)
заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)
b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.
документ, що дає право представляти дитину.
4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

V /м. Hradci Králové          dne/дата      18. 5. 2022

 

Mgr. Alena Hradílková
Ředitel základní školy / Директор початкової школи

Vážení rodiče,

rozhodnutí o přijetí již není zasíláno, ale je oznámeno

 • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí ve vitríně školy

 • a na webových stránkách školy www.zsjirasek.cz - zde

 • Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. 

  V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

  Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

   

Pravidla pro přijímání žáků do 1. třídy základní školy pro školní rok 2023/2024

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Jiráskovo náměstí 1166, příspěvková organizace zřizovaná statutárním městem Hradec Králové, v souladu s ustanovením § 164 odst. 1 písm. a) zákona 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, po dohodě se zřizovatelem školy, pravidla pro přijímání žáků do 1. tříd základní školy pro školní rok 2023/2024, podle kterých budou přednostně přijaty:

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd základní školy pro školní rok 2023/2024, podle kterých budou přednostně přijaty:
1. Celkový počet tříd a žáků do prvního ročníku stanovených s ohledem na prostorové a technické zázemí školy jsou dvě běžné a jedna oční třída s maximálním počtem 62 žáků. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16, odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.
2. V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:
a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2023/2024 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává,
b) dále pak sourozenci dětí, kteří ve školním roce 2023/2024 pokračují v předškolním vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost organizace vykonává,
c) výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním.

Do školského obvodu ZŠ Jiráskovo náměstí patří ulice:

Boženy Němcové, Březhradská, Červený Dvůr, Dykova (od ulice Bezručova po ulici Poděbradova), Erbenova, Fibichova, Foersterova, Grégrovo náměstí, Habrmanova (od ulice Poděbradova po ulici Pavla Hanuše), Hálkova, Horova (od ulice Jiřího Purkyně po ulici Pavla Hanuše), Hybešova, Ivana Olbrachta, Jiřího Purkyně, Jasmínová, Jiráskovo náměstí, K Potoku, Karolíny Světlé, Kuklenská, Mařákova, Nový Březhrad, Obvodní, Opatovická, Pavla Hanuše, Poděbradova, Poštovní, Raisova, Rubešova, Sedláčkova, Sokolovská, Sovova, Šeříková, Šmeralova, Třebízského, Turinského, U Hřiště, U Lesíka, U Náhonu, U Zvoničky, Vydrova, Wintrova, Zahrádkářská osada Hradečan, Zahrádkářská osada Mír, Zeyerova

Vzhledem k počtu předpokládaných dětí do 1. třídy z našeho školského obvodu můžeme přijmout i žáky z jiných školských obvodů.

 

Hradec Králové 15. 3. 2023

Mgr. Alena Hradílková ředitelka školy

 

Na následujícím odkazu naleznete kroužky, které svou činnost začínají první týden v únoru ve vypsaném čase. Peníze za kroužky posílejte na účet školy 597870227/0100. Jako variabilní symbol uveďte evidenční číslo Vašeho dítěte, do poznámky napište název kroužku. Snad budete s našimi volnočasovkami spokojeni!

Třída 4. A navštívila dne 9. 5. 2019 výstavu Jakuba Ječmínka a Lucie Ernestové s výtvarnou dílnou v Ateliéru HDD v Hradci Králové.  Program si děti velmi užily. Žáci se dozvěděli - co je to voda, jak je důležitá pro život a v jakých formách se nachází na planetě Zemi. 

Kroužky na školní rok 2018/2019 od 1. 10. 2018

a) organizované školou

Název kroužku Vyučující Termín Určeno Cena
Psaní na klávesnici počítače pí uč. Polanská středa 7:00 – 7:45 v č. 34 4. – 9. třídy 300,- Kč/pol.
Pěvecký sbor pí. uč. Podvalová středa 12:45 -13:30 v č. 68

1. - 9. tř.

zdarma
Míčové hry pí uč. Rothová středa 14:30 - 15:15 3. – 5. tř. 300,- Kč/pol.
Florbal p. uč. Souček úterý 15:30 – 17:00 7. – 9. tř. 600,- Kč/pol.

Příprava na studium na SŠ - Čj

(celkem 24 h)

pí. uč. Rychnovská

pí uč. Šebestová

středa 7:00 – 7:45 v č. 51

čtvrtek 7:00 – 7:45 v č. 31

9. tř. 600,- Kč/celý kurz

Příprava na studium na SŠ - M

(celkem 24 h)

pí uč. Polanská pondělí 7:00 – 7:45 v č. 33 9. tř. 600,- Kč/celý kurz
Šachy p. Miňovský pondělí 14:30 – 15:30 v č. 75 1. – 5. tř. 300,- Kč/pol.
Zdravotní kroužek pí vych. Benáková úterý 15:00 – 16:00 v herně č. 2 3. -9. třída zdarma
Keramika pí uč. Pultarová úterý 13:30 – 15:00 1x za 14 dnů 3. – 6. třídy 500,- Kč/pol.

b) organizované jinými subjekty

Florbal

 

Florbalová akademie Olymp,

M. Kováč, 602 307 349

pátek 13:30–14:30

pátek 14:30–15:30

1. – 2. třída

3. – 5. třída

IT Kroužek

Kroužky východních Čech

Vedoucí Juraj Hrubý, kontakt na vedení 777 352 263, na lektora 721 211 801

čtvrtek 14:45 – 15:45, učebna č. 34 od 2. třídy
Lego Kamil Kvášovský, Bricks 4 Kidz, Gočárova 1620, HK, 732 229 857 pondělí 14:30 - 15:20 v č. 33  
Věda nás baví

Věda nás baví o.p.s.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 607 601 179, 604 945 560, lektor Veselá 728 096 208

čtvrtek 13:45 – 14:45, učebna č. 54
Judo p. Petřikov, pí Vávrová 604 449 416 pondělí od 14:30

Na základě vyhlášky č. 197/2016 Sb. o poskytování služeb ve školách a školských poradenských zařízení pracuje na naší škole od 1. 9. 2016 školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). Poradenské služby v ŠPP zajišťují výchovný poradce, školní metodik prevence a speciální pedagog.

ŠPP ve škole zajišťuje poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • podporu vzdělávání nadaných žáků
 • péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • prevenci rizikového chování a vyhodnocování účinnosti školních preventivních programů
 • metodickou podporu pedagogickým pracovníkům
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními

Koncert školního sboru s vánoční tématikou, předání absolventských certifikátů a občerstvení. To byla klasická trojkombinace na závěr podzimního kurzu Internet pro seniory, která pro všechny úspěšné účastníky - seniory i jejich lektory - žáky proběhla v pátek 16. 12. 2016 v jídelně naší školy. 

Škola je dlouhodobě zapojena do projektu Magistrátu města Hradec Králové „Internet pro seniory“. Kurzy probíhají dvakrát ročně, (podzim – jaro) kdy probíhá výuka v deseti blocích vždy jednu hodinu týdně. Přihlášení senioři se učí základy práce s PC, vyhledávání na internetu, kancelářskými programy a také s chytrými telefony. Lektory jsou jim žáci druhého stupně.

 

Zápis ze schůze výboru sdružení 24. 3. 2023

Zápis ze schůze výboru sdružení 8. 11. 2022

Zápis ze schůze výboru sdružení 3. 5. 2022

Zápis ze schůze výboru sdružení 8..10. 2021

Ziápis ze schůze výboru sdružení 1. 6. 2021

Zápis ze schůze výboru sdružení 18. 9. 2020

Zápis ze schůze výboru sdružení 9. 3. 2020

Zápis ze schůze výboru sdružení 3. 9. 2019

Zápis ze schůze výboru sdružení 4. 6. 2019

Zápis ze schůze výboru sdružení 19. 2. 2019

Zápis ze schůze výboru sdružení 4. 9. 2018

Zápis za schůze výboru sdružení 12. 6. 2018

Zápis ze schůze výboru sdružení 13. 3. 2018 

Zápis ze schůze výboru sdružení 10. 10. 2017

Zápis ze schůze výboru sdružení 6. 6. 2017

Zápis ze schůze výboru sdružení  6. 9. 2016

Zápis ze schůze výboru sdružení 12. 5. 2016 

Zápis ze schůze výboru sdružení 8. 9. 2015

Zápis ze schůze výboru sdružení 9. 6. 2015 

Zápis ze schůze výboru sdružení 27. 3. 2015 

Zápis ze schůze výboru sdružení 7. 10. 2014 

Zápis ze schůze výboru sdružení 28. 3. 2014

Zápis ze schůze výboru sdružení 13. 9. 2013

Zápis ze schůze výboru sdružení 4. 6. 2013

Zápis ze schůze výboru sdružení 5. 2. 2013

Zápis ze schůze výboru sdružení 25. 9. 2012

Zápis ze schůze výboru sdružení 31. 1. 2012

Zápis ze schůze výboru sdružení 14. 10. 2011

Zápis ze schůze výboru sdružení 27. 5. 2011

Zápis ze schůze výboru sdružení 12. 11. 2010

Zápis ze schůze výboru sdružení 11. 2. 2010

Zápis ze schůze výboru sdružení 14. 9. 2009


Výroční zpráva o činnosti sdružení 2022
Výroční zpráva o činnosti sdružení 2021
Výroční zpráva o činnosti sdružení 2020
Výroční zpráva o činnosti sdružení 2019
Výroční zpráva o činnosti sdružení 2018
Výroční zpráva o činnosti sdružení 2017
Výroční zpráva o činnosti sdružení 2016
Výroční zpráva o činnosti sdružení 2015
Výroční zpráva o činnosti sdružení 2014
Výroční zpráva o činnosti sdružení 2013
Výroční zpráva o činnosti sdružení 2012
Výroční zpráva o činnosti sdružení 2011
Výroční zpráva o činnosti sdružení 2010
Výroční zpráva o činnosti sdružení 2009
 
 
 
 
 
 
 

 

Podkategorie

Členy školské rady pro funkční období od 1. 1. 2021  do 30. 6. 2024 jsou: Renata Trenklerová (předseda), Alena Doležalová (místopředseda) - obě zástupci rodičů,  Mgr. Iveta Peštuková (zapisovatel), Mgr. Zuzana Rychnovská - obě zástupci pedagogů, zástupci zřizovatele Mgr. Miroslav Půža, PhD. a Ing. Kateřina Snopková. 

Cílem této aktivity je připravit děti na bezproblémový přechod z mateřské školy do základní školy. Formou hry se zde děti připravují na zápis, který je čeká v dubnu. Poznávají prostředí, do kterého případně příští školní rok nastoupí. Pod vedením učitelek – elementaristek se seznamují se základy matematických představ, procvičují jemnou motoriku, učí se logopedické říkanky, zpívají a cvičí. Poznají první anglická slovíčka a pracují s novou didaktickou technikou na škole.  Jednotlivá setkání na sebe volně navazují.

klub predskolaku 2024

 

 

Školní družina je součástí školy a ve své činnosti se řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání, školským zákonem a směrnicemi školy.

Naše školní družina je zaměřená na individuální přístup k dětem. Děti mají možnost hrát kolektivní i individuální hry. Snažíme se znalosti získané ve škole posilovat a rozvíjet. Při řízených činnostech podporujeme zájem a aktivní účast dětí. Vše vhodně motivujeme a inspirujeme děti k aktnímu plánování využití a trávení volného času. 

Družina má celkem 5 oddělení.

Všechny činnosti ve školní družině jsou zaměřeny na: 

 • odpočinek
 • vytváření a prohlubování vztahů se svými vrstevníky  
 • realizování se v činnostech, které děti baví
 • poznávání a rozvíjení zájmu dětí
 • nabízíme alternativní motivované činnosti přiměřené věku dětí a jejich nmomentálnímu stavu

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny na školní rok 2024/2025 naleznete zde. Zápisový lístek ke stažení zde.

Provoz školní družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny. S výňatkem jsou rodiče seznamováni vždy na začátku školního roku.

       

V tomto školním roce nabízíme následující zájmové kroužky: 

 • hru na zobcovou flétnu pro 1. třídy,  2. třídy 
 • pohybové hry pro 1., 2., 3. třídy
 • kreativní tvoření pro  2., 3. třídy
 • keramiku pro 1. třídy

Každý měsíc ve školním roce je zaměřen na určité téma, které se objevuje ve všech výchovných činnostech dětí.

MĚSÍC 

ZAMĚŘENÍ 

září

Dopravní výchova, upevňování kamarádských vztahů v kolektivu

říjen

Barevný podzim, kreativní tvorba

listopad  

Rozmanitost přírody - změny v přírodě, příprava na advent

prosinec

Vánoční zvyky a obyčeje

leden

Zimní čas, cesta do pohádky

únor

Zvyky masopustního období, město Hradec Králové

březen

Práce s knihou, velikonoční zvyky, návštěva knihovny

duben

Dopravní bezpečnost, příroda v předjaří

květen

Vztah k rodině, ke svému zdraví a životnímu prostředí

červen

Netradiční soutěživé hry


S výsledky prací dětí se můžete seznámit na výstavách výtvarných prací a při  koncertech školy.

Během roku doplňujeme a zlepšujeme dětem jak prostředí družiny, tak i materiální vybavení, které se týká her, hraček a věcí potřebných k výtvarným a pracovním činnostem.

Úplata je pro letošní školní rok stanovena ve výši 200,- Kč na žáka za měsíc. Platba se hradí v jedné splátce (2.000 Kč) převodem na účet školy  KB 597870227/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a třídu, kterou navštěvuje. 

Kontakty a provoz 

Telefon: 495 540 527, 495 540 525

Vedoucí vychovatelka: Jitka Heltová

Vychovatelky: Eva Drahokoupilová, Jana Jarkovská, Jana Matyášová, Martina Strouhalová

Provoz školní družiny: 6:15 – 16:30 hodin

Aktuality

Fotogalerie z akcí školní družiny

Nahoru