Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Školní družina je součástí školy a ve své činnosti se řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání, školským zákonem a směrnicemi školy.

Naše školní družina je zaměřená na individuální přístup k dětem. Děti mají možnost hrát kolektivní i individuální hry. Snažíme se znalosti získané ve škole posilovat a rozvíjet. Při řízených činnostech podporujeme zájem a aktivní účast dětí. Vše vhodně motivujeme a inspirujeme děti k aktnímu plánování využití a trávení volného času. 

Družina má celkem 5 oddělení.

Všechny činnosti ve školní družině jsou zaměřeny na: 

  • odpočinek
  • vytváření a prohlubování vztahů se svými vrstevníky  
  • realizování se v činnostech, které děti baví
  • poznávání a rozvíjení zájmu dětí
  • nabízíme alternativní motivované činnosti přiměřené věku dětí a jejich nmomentálnímu stavu

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny na školní rok 2019/2020 naleznete zde. Zápisový lístek ke stažení zde.

Provoz školní družiny se řídí vnitřním řádem školní družiny. S výňatkem jsou rodiče seznamováni vždy na začátku školního roku.

       

V tomto školním roce nabízíme následující zájmové kroužky: 

  • hru na zobcovou flétnu pro 1. třídy,  2. třídy 
  • pohybové hry pro 1., 2., 3. třídy
  • kreativní tvoření pro 1., 2. třídy
  • zdravotnický pro 3., 4. a 5. třídy
  • keramiku pro 1., 2. třídy

Každý měsíc ve školním roce je zaměřen na určité téma, které se objevuje ve všech výchovných činnostech dětí.

MĚSÍC  ZAMĚŘENÍ 
září Dopravní výchova, upevňování kamarádských vztahů v kolektivu
říjen Barevný podzim, kreativní tvorba
listopad   Rozmanitost přírody - změny v přírodě, příprava na advent
prosinec Vánoční zvyky a obyčeje
leden Zimní čas, cesta do pohádky
únor Zvyky masopustního období, město Hradec Králové
březen Práce s knihou, návštěva knihovny
duben Dopravní bezpečnost, vellikonoční zvyky
květen Vztah k rodině, ke svému zdraví a životnímu prostředí
červen Netradiční soutěživé hry


S výsledky prací dětí se můžete seznámit na výstavách výtvarných prací a při  koncertech školy.

Během roku doplňujeme a zlepšujeme dětem jak prostředí družiny, tak i materiální vybavení, které se týká her, hraček a věcí potřebných k výtvarným a pracovním činnostem.

Úplata je pro letošní školní rok stanovena ve výši 200,- Kč na žáka za měsíc. Platba se hradí ve dvou splátkách (nebo lze uhradit v jedné splátce na celý školní rok) převodem na účet školy  KB 597870227/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a třídu, kterou navštěvuje. 

Kontakty a provoz 

Telefon: 495 540 527, 495 540 525

Vedoucí vychovatelka: Jitka Heltová

Vychovatelky: Stanislava Benáková, Stanislava Komárková, Jana Matyášová, Martina Strouhalová

Provoz školní družiny: 6:15 – 16:30 hodin

Dne 9. září 2019 navštívil první třídy ve školní družině pan Kvášovský. Zabývá se rozvojem představivostí a technickým myšlením u dětí v oblasti stavění modelů ze stavebnice Lega. Dětem ukázal model pohybujícího se ruského kola z Lega. Žáci si model pak sami sestavili podle nakresleného návodu. Ruské kolo nakonec uvedli do pohybu pomocí motůrku. Všem se to moc povedlo a velmi se jim stavění z Lega líbilo.

Dne 26. 6. 2019 prožili žáci z 1. a 2. tříd sportovní den na adventure golfu na FOMEI. Naučili se odpalovat míčky a zasoutěžili si v adventure golfu. V každé třídě byli první tři žáci odměněni větší sladkou odměnou. Ostatní žáci dostali bonbon. 

Děti ze školní družiny se zapojily do akce – LEGO soutěž na téma JÍDLO. Děti stavěly a stavěly, až v 1. oddělení postavily krásný barevný dort. Na stavbě dortu se podílely tyto děti: Jan Jelínek, Adam Sychra, Daniel Janoušek a Matyáš Dvořák. Ve druhém oddělení, děti z prvních tříd Matěj Sochor, Tomáš Kučera, Kristian Čížek, Mutian Guan a Antonín Čížek postavily točenou zmrzlinu. Nanuk a švestku vytvořila děvčata ze třetí třídy Nela Vrbická a Sofie Holíková.

Výrobky budou vystaveny v OC FUTURUM dne 28. a 29. června 2019.

Do školní družiny na školní rok 2019 - 2020 byli přijati všichni žáci, kterým rodiče včas vyplnili a odevzdali přihlášku. Kapacita školní družiny je již nyní zcela naplněna.

Ve středu dne 19. 6. 2019 bylo oddělení školní družiny č. 1, 2 a 3 na adventure golfu na FOMEI. Děti si zahrály a zasoutěžily mezi sebou. Také se vydováděly a osvěžily na mlhovišti. Všem dětem se akce moc líbila. Všechny děti si zasloužily za své výkony sladkou odměnu.

V pátek 6. 6. 2019 si všechny děti ze školní družiny zasoutěžily ve sportovních disciplínách na sedmi stanovištích (např. hod na koš, přeskoky, chytání rybiček aj.). Jako rozhodčí pracovali starší kamarádi z 3. a 4. tříd, kteří rozhodovali spravedlivě.

Na závěr všechny děti čekala zajímavá odměna.

Ve středu 29. 5. 2019 se děti ze školní družiny seznámily s japonskou technikou splétání šňůrek, která se stará přes 2000 let. Pracovaly na kulatém stavu – Marudai. Při pletení se  zapojují  obě ruce najednou a každá vede nit jiným směrem, což v začátku nebylo pro mnohé jednoduché. Ale následovala velká radost při pochopení postupu. Skupinka dětí z druhé třídy byla rychlejší a tak pomáhaly prvňáčkům. Bylo to velice zajímavě prožité odpoledne.

V pátek 24. 5. 2019 soutěžily děti ze školní družiny v poskytování první pomoci. Děti byly rozděleny do 4. členných družstev a na jednotlivých stanovištích soutěžily v poskytnutí první pomoci při popáleninách, zlomeninách, zástavě dechu, obvazové technice aj. Jako rozhodčí pracovali žáci ze zdravotního kroužku. Všechny děti dostaly odměnu za snahu.

Dne 29. 3. 2019 děti z 2. tříd nocovaly ve škole. Vydali jsme se po stopách Robinsona Crusoe. Škola se nám proměnila v opuštěný ostrov, kde jsme plnili různé úkoly. Závěr patřil stezce odvahy. Děkujeme všem maminkám, které pro děti připravily sladké občerstvení. 

V úterý 19. 3. 2019 navštívily studentky z Lékařské fakulty v Hradci Králové děti ze školní družiny. Milým a vstřícným přístupem je seznámily se základy první pomoci a hlavně jak správně postupovat při záchraně lidského života. Děti si vyzkoušely různé modelové situace, ke kterým může dojít. Na cvičné figurině si vyzkoušely masáž srdce a dále si zopakovaly důležitá telefonní čísla. Dětem se přednáška moc líbila, přinesla jim spoustu nových poznatků a určitě byla velkým přínosem pro nás všechny.

Školní družina paní vychovatelky Heltové a Strouhalové navštívila FLY ZONE PARK. Dětem je v zábavném centru dopřána celá řada aktivit. Jsou zde trampolíny na skákání, několik horolezeckých stěn, překážkové dráhy a spousta dalšího sportovního vyžití. Děti si zasportují a užijí si mnoho zábavy. Všem se ve FLY ZONE PARKU moc líbí.

Dne 13. 2. 2019 bylo oddělení školní družiny paní vychovatelky Heltové a Strouhalové na adventure golfu na FOMEI. Děti si zahrály a zasoutěžily mezi sebou. Nejlepší hráčkou se stala Adámková Natálie a Kocková Eliška. Všechny děti se moc snažily a odnesly si hezké zážitky. Hra je velmi bavila a už se těší na jaro, kdy půjdeme na venkovní hřiště.

 

V úterý 29. 1. 2019 se děti seznámily s náplní práce v potravinářském oboru – cukrář. Při prezentaci viděly, jak se připravuje dort od pečení korpusu, plnění krémem až po finální výzdobu dle příležitosti ke které je určený. V praktické části si každý vymodeloval růžičku z marcipánové hmoty. Děti byly šikovné a pracovaly s chutí.

V pondělí 17. 12. 2018 připravili žáci ze školního preventivního týmu pro děti ze školní družiny odpoledne plné her a soutěží. Soutěžilo se v obratnosti, postřehu i tělesné zdatnosti. Starší žáci pomáhali malým nejen radou, ale i spravedlivě hodnotili jednotlivé soutěže a tak na závěr nesměla chybět sladká odměna. A za týden už bude Štědrý den.

V tomto školním roce zahájily svoji činnost tyto kroužky:

Keramika – děti pracují ve dvou skupinách v nově opravených prostorách dílny. Učí se základům keramických postupů a rozvíjí svoji motorickou dovednost a fantazii.

Pohybové hry rozvíjí tělesnou zdatnost, obratnost a také kamarádské vztahy při míčových hrách.

Zdravotní kroužek je určen pro všechny žáky od 3. třídy. Učí se základům první pomoci, obvazové technice, základům anatomie a správného chování v krizových situacích.

Kreativní tvoření. V tomto kroužku děti vytváří nejrůznější výrobky netradičními postupy a to vše v souladu s právě probíhajícím ročním obdobím.

Kroužek fléten nabízí dětem zvládnutí hry na hudební nástroj, rozvoj správného dýchání a základy hudební teorie a to vše zábavnou formou.

V úterý 4. 12. 2018 vyjely děti ze školní družiny na výlet do vánoční ZOO. Počasí nám přálo. Děti sledovaly chování zvířat i jejich krmení s velkým zájmem. Prohlédly si i vánoční výzdobu a navštívily galerii s obrazy Z. Buriana z pravěku. S nastupující tmou se rozloučily s krásně osvětlenou ZOO a unavené se vydaly na cestu domů.

Děti ze školní družiny paní vychovatelky Benákové navštěvují pravidelně knihovnu Labská. Seznamují se vždy s novinkami, o kterých paní knihovnice poutavě vypráví. Mají možnost, si knížky, které je zajímají půjčit domů. Je však třeba, aby se zaregistrovaly. To znamená, aby do knihovny přišly s rodiči. Potom už si mohou půjčovat zdarma. Neváhejte, pokud vaše dítě projeví zájem, zajděte s ním do knihovny.

Nahoru