ŠABLONY III.

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018708

VÝŠE PODPORY – 1 132 028,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2021
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí
směřování.

Vybrané aktivity:
Školní asistent - personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

 

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního speciálního pedagoga (dále jen "speciální pedagog") základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory .

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství.

Projektový den mimo školu
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

 

 

 

Projekt (název, registrační číslo):

Šablony pro MŠ a ZŠ I

CZ.02.02.XX/00/22_002/0003789

VÝŠE PODPORY – 3 863 393,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2023
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2024
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:
- Personální podpora
- Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;
- Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání
- Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Strategie:
Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Cíl projektu:
Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.
Vybrané aktivity:
Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ
Cílem aktivity je podpora dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) prostřednictvím podpory češtiny jako cizího jazyka v MŠ.
Školní asistent MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem
Školní speciální pedagog ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám s počtem žáků 180 a vyšším, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.
Kariérový poradce ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu kariérového poradce základním školám. Kariérový poradce bude působit jako podpora žáků základních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření, žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání a žáků nadaných.
Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ/ZŠ
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ/ZŠ (vyjma ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora.
Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ/ŠD/ŠK
Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ/ŠD/ŠK a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

 EU logo

 

Nahoru