Zápis z jednání školské rady
konané 10. března 2016
 
Přítomni:  Mgr. Romana Fiedlerová
                PaedDr. Jindřich Vedlich
                Mgr. Libuše Moníková
                Mgr. Aneta Bendová
                Mgr. Zuzana Rychnovská
                Mgr. Iveta Peštuková
                host:  Mgr. Alena Hradílková – ředitelka školy
 
 
Program:  1) Výsledky hospodaření v roce 2015
                  2) Seznámení s rozpočtem školy na rok 2016
                  3) Různé – informace ze školní jídelny ZŠ Bezručova
                  4) Usnesení a závěr
 
Ad1) Ředitelka školy seznámila přítomné s výsledky hospodaření v roce 2015. Škola hospodařila hospodárně a efektivně, pro rozvoj školy byly použity i prostředky z rezervního fondu.
        
Ad2) Školská rada byla seznámena s provozním rozpočtem na rok 2016, informativně také se mzdovým rozpočtem na rok 2016.
   
Ad3) a) Ředitelka školy jednala na základě připomínek z minulé školské rady s vedoucí školní jídelny ZŠ Bezručova a seznámila školskou radu se závěry jednání. Bylo předloženo nutriční doporučení pro školní jídelny, které musí vedoucí jídelny dodržovat.
 
        b) Ze strany zástupce rodičů byl vznesen požadavek na úpravu keřů kolem školy. 
 
 
       
 
Usnesení:  
1) Školská rada bere na vědomí informaci o výsledcích hospodaření školy v roce 2015. 
2) Školská rada byla seznámena s rozpočtem na rok 2016.
3) Ředitelka školy dojedná úpravu keřů. 
 
 
Termín příštího jednání školské rady byl stanoven na 13. října 2016 v 17 hodin.
 
Zapsala: Mgr. Iveta Peštuková
 
Zápis ověřila: Mgr. Zuzana Rychnovská
 
Předseda: Mgr. Romana Fiedlerová
Zápis z jednání školské rady
konané 15. října 2015
 
Přítomni:   Mgr. Romana Fiedlerová
                 Mgr. Aneta Bendová
                 PaedDr. Jindřich Vedlich
                 Mgr. Libuše Moníková
                 Mgr. Zuzana Rychnovská
                 Mgr. Iveta Peštuková
                 host: Mgr. Alena Hradílková – ředitelka školy
 
 
 
Program: 1) Seznámení s výroční zprávou školy
               2) Schválení změny ve školním řádu
               3) Aktualizace školního vzdělávacího programu
               4) Různé
 
 
Ad1) Ředitelka školy seznámila přítomné s výroční zprávou za školní rok 2014 /2015. Zpracování      
         výroční zprávy bylo hodnoceno velmi pozitivně. 
 
Ad2) Ředitelka školy seznámila školskou radu se změnou ve školním řádu, který nastal po novelizaci      
         školského zákona.
         Ve školním řádu bylo nově vypuštěno slovo pedagogičtí zaměstnanci a bylo změněno pouze na 
         zaměstnanci.
 
Ad3) Ředitelka školy seznámila školskou radu s aktualizací školního vzdělávacího programu, který se týkal převážně výuky cizích jazyků.
 
Ad4) Financování volnočasových aktivit od r. 2016.
         Stravování – p. ředitelka sjedná schůzku s vedoucí jídelny ZŠ Bezručova – skladba jídel.
 
 
 
Usnesení: 1) Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu školy a mateřské školy za rok 
                     2014/2015.
                  2) Školská rada schválila jednomyslně aktualizaci školního řádu.
                  3) Školská rada vzala na vědomí aktualizace provedené ve školním vzdělávacím plánu.
 
 Termín příštího jednání školské rady byl stanoven na 10. března 2016 v 17 hodin v ředitelně školy.
 
 
Hradec Králové 16. 10. 2015
 
 
Zapsala: Mgr. Iveta Peštuková
Zápis ověřila: Mgr. Zuzana Rychnovská
Předseda: Mgr. Romana Fiedlerová
Zápis z jednání školské rady
konané 5. března 2015
 
Přítomni:  Mgr. Romana Fiedlerová
                  Mgr. Libuše Moníková
                  Mgr. Aneta Bendová
                  Mgr. Zuzana Rychnovská
                  Mgr. Iveta Peštuková
                  host:  Mgr. Alena Hradílková – ředitelka školy
 
Omluven:  PaedDr. Jindřich Vedlich
 
Program:   1) Výsledky voleb do školské rady
                   2) Volba předsedy a zapisovatele školské rady 
           3) Jednací řád školské rady
                   4) Seznámení s rozpočtem školy na rok 2015
                   5) Diskuze a různé
           6) Usnesení a závěr
 
Ad1) Ředitelka školy seznámila přítomné s výsledky voleb do školské rady a poblahopřála  zvoleným  Mgr. Iveta Peštuková a Mgr. Zuzana Rychnovská (za pedagogické pracovníky).
        
Ad2) Školská rada jednohlasně zvolila jako předsedkyni školské rady Mgr. Romanu Fiedlerovou a 
     zapisovatelku Mgr. Ivetu Peštukovou.
 
Ad3) Předsedkyně školské rady Mgr. Romana Fiedlerová seznámila přítomné s jednacím řádem školské rady. Po té byl jednací řád školskou radou schválen.
 
Ad4) Ředitelka školy seznámila školskou radu s rozpočtem na rok 2015. Při té příležitosti byla seznámena rámcově i s čerpáním rozpočtu a hospodařením školy za rok 2014.
       
Ad5) Informace o vyúčtování údržby Správy nemovitostí Hradec Králové -  finanční 
     částky, které SN předložila, jsou nepřehledné. Školská rada se dohodla s vedením školy, že 
     ředitelka školy bude provádět přesný záznam o vykonaných činnostech správy nemovitostí.
 
Usnesení:  
1) Školská rada bere na vědomí výsledky voleb a ze svých řad zvolila předsedu a zapisovatele. 
2) Školská rada schvaluje jednací řád.
3) Školská rada bere na vědomí informaci o rozpočtu školy.
 
 
 Termín příštího jednání školské rady byl stanoven na 15. října 2015 v 17 hodin.
 
 
 
Zapsala: Mgr. Iveta Peštuková
 
Zápis ověřila: Mgr. Zuzana Rychnovská
 
Předseda: Mgr. Romana Fiedlerová
 
Hradec Králové 5. 3. 2015

Vážení rodiče, děkujeme za vaši účast ve volbách do školské rady. Do školské rady byla zvolena Mgr. Aneta Bendová a Mgr. Romana Fiedlerová. Pro vaši informaci - pedagogy ve školské radě budou zastupovat Mgr. Iveta Peštuková a Mgr. Zuzana Rychnovská. Gratulujeme.

  

Zápis z jednání školské rady
konané 10. října 2014
 
Přítomni:    Mgr. Romana Fiedlerová
                    Mgr. Libuše Moníková
                    Mgr. Zuzana Rychnovská
                    Mgr. Iveta Peštuková
                    host:  Mgr. Alena Hradílková – ředitelka školy
 
Omluvena:    Mgr. Kateřina Kavalírová
                      PaedDr. Jindřich Vedlich
 
Program:      1) Seznámení s výroční zprávou školy
                      2) Změny ve školním řádu
                      3) Volby do školské rady
 
 
Ad1) Ředitelka školy seznámila přítomné s výroční zprávou za školní rok 2013 /2014.
 
Ad2) Ředitelka školy seznámila školskou radu s návrhem změny ve školním řádu, který se týká
         dodatku - čl. 14 – hodnocení žáka.
         „Pokud je žák nepřítomen na více než 25 % výuky v předmětu za jedno pololetí, může  
         vyučující žádat ředitelku školy o konání Zkoušky pro doplnění učiva a ověření klasifikace.“
         Školská rada neměla k navrhované aktualizaci žádné připomínky.
 
Ad3) Během listopadu proběhnou volby do školské rady, nutno navrhnout kandidáty z řad rodičů. 
 
 
 
Usnesení:  1) Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu školy a mateřské školy za rok 2013/2014.
                 2) Školská rada schválila jednomyslně aktualizaci školního řádu. 
                  
 Termín příštího jednání školské rady byl stanoven na 5. března 2015 v 17 hodin v ředitelně školy.
 
 
Hradec Králové 10. 10. 2014 
 
 
Zapsala: Mgr. Iveta Peštuková
Zápis ověřila: Mgr. Zuzana Rychnovská
Předseda: Mgr. Romana Fiedlerová

Zápis z jednání školské rady
konané 13. 3. 2014


Přítomni:     Mgr. Romana Fiedlerová
                   Mgr. Libuše Moníková
                   Mgr. Kateřina Kavalírová
                   Mgr. Zuzana Rychnovská
                   Mgr. Iveta Peštuková

Omluveni: PaedDr. Jindřich Vedlich
                 Mgr. Alena Hradílková


Program: 1. Seznámení s rozpočtem školy na rok 2014
                2. Kontrola úkolů z minulé rady
                3. Různé
                4. Usnesení, závěr 


Ad 1) Školská rada vzala na vědomí rozpočet školy na rok 2014. Při té příležitosti byla seznámena rámcově i s čerpáním rozpočtu a hospodařením školy za rok 2013.

Ad 2) Všechny úkoly, které vyplynuly z jednání minulé školské rady, byly splněny.

Ad 3a) Možnost slavnostního otevření školního hřiště je třeba domluvit s PaedDr. Vedlichem  či Ing. Synkovou.  Vzhledem k nepřítomnosti p. Vedlicha bude akce projednána dodatečně.

Ad 3b) Školská rada bude pracovat v tomto složení do konce roku. Na podzim by se měly připravit  nové volby do školské rady.

Ad 4) Usnesení
Školská rada byla seznámena s rozpočtem školy na rok 2014.


Termín dalšího jednání školské rady byl stanoven na 9. 10. 2014 v 17 hodin.

 


Zapsala: Mgr. Iveta Peštuková

Zápis ověřila: Mgr. Zuzana Rychnovská

Předseda: Mgr. Romana Fiedlerová

 


Hradec Králové 13. 3. 2014

Zápis z jednání školské rady
konané 13. 3. 2014


Přítomni:     Mgr. Romana Fiedlerová
                   Mgr. Libuše Moníková
                   Mgr. Kateřina Kavalírová
                   Mgr. Zuzana Rychnovská
                   Mgr. Iveta Peštuková

Omluveni: PaedDr. Jindřich Vedlich
                 Mgr. Alena Hradílková


Program: 1. Seznámení s rozpočtem školy na rok 2014
                2. Kontrola úkolů z minulé rady
                3. Různé
                4. Usnesení, závěr 


Ad 1) Školská rada vzala na vědomí rozpočet školy na rok 2014. Při té příležitosti byla seznámena rámcově i s čerpáním rozpočtu a hospodařením školy za rok 2013.

Ad 2) Všechny úkoly, které vyplynuly z jednání minulé školské rady, byly splněny.

Ad 3a) Možnost slavnostního otevření školního hřiště je třeba domluvit s PaedDr. Vedlichem  či Ing. Synkovou.  Vzhledem k nepřítomnosti p. Vedlicha bude akce projednána dodatečně.

Ad 3b) Školská rada bude pracovat v tomto složení do konce roku. Na podzim by se měly připravit  nové volby do školské rady.

Ad 4) Usnesení
Školská rada byla seznámena s rozpočtem školy na rok 2014.


Termín dalšího jednání školské rady byl stanoven na 9. 10. 2014 v 17 hodin.

 


Zapsala: Mgr. Iveta Peštuková

Zápis ověřila: Mgr. Zuzana Rychnovská

Předseda: Mgr. Romana Fiedlerová

 


Hradec Králové 13. 3. 2014

Nahoru