Zápis z jednání školské rady č. 20
konané 10. října 2013

Přítomni:    Mgr. Romana Fiedlerová
                   Mgr. Libuše Moníková
                   PaeDr. Jindřich Vedlich
                   Mgr. Zuzana Rychnovská
                   Mgr. Iveta Peštuková
                   host:  Mgr. Alena Hradílková – ředitelka školy

Omluvena: Mgr. Kateřina Kavalírová

Program:    1) Seznámení s výroční zprávou školy
                    2) Aktualizace školního řádu
                    3) Aktualizace školního vzdělávacího programu
                    4) Různé

Ad1) Ředitelka školy seznámila přítomné s výroční zprávou za školní rok 2012 /2013.

Ad2) Ředitelka školy seznámila se změnami, které vedly k aktualizaci školního řádu – týkají se nošení drobné elektroniky do školy, ukládání jízdních kol a dohledu nad žáky v době poledních přestávek.
        
Ad3) Školská rada projednala změny zapracované do školního vzdělávacího programu – nově
zapracované standardy (matematika, český jazyk, anglický jazyk), dopravní výchova a druhý cizí jazyk. Více pozornosti se věnuje rozvoji  čtenářské gramotnosti, zvláště pak čtení s porozuměním.

Ad4) Přítomní členové diskutovali o dokončení hřiště u školy, informovali se na dohodu o
          využívání hřiště na Bavlně.
          Školská rada konstatovala, že přínosem je rozšíření nabídky jazyků v letošním školním roce.
          Diskutovalo se o přínosu testování žáků 5. a 9. ročníků.


Usnesení:  1. Školská rada schválila výroční zprávu školy
                2. Školská rada schválila změny ve  školním řádu
                3. Školská rada vzala na vědomí přijaté úpravy školního vzdělávacího programu k 1. 9. 2013

 Termín příštího jednání školské rady byl stanoven na 13. března 2014 v 17 hodin.

Zapsala: Mgr. Iveta Peštuková
Zápis ověřila: Mgr. Zuzana Rychnovská
Předseda: Mgr. Romana Fiedlerová

Hradec  Králové 10. 10. 2013

Nahoru