1. Kontaktní údaje správce:

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové
Adresa: Jiráskovo nám. 1166, 500 02 Hradec Králové
Telefon: 495 540 521

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Ing. Josef Čižmár
Telefon: +420 495 707 437
                725 213 432
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3. Právní titul a účely zpracování osobních údajů:
Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními tituly stanovenými Nařízením EU č. 2016/679 (GDPR):
• na základě souhlasu
• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba
• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti školy
• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů fyzické osoby
• zpracování je pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů školy

Osobní údaje nejsou zpracovávány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny. Podrobný popis účelu zpracování osobních údajů v rámci jednotlivých agend je uveden v REGISTRU AGEND.

Prezentace činnosti školy
V rámci své zákonné vzdělávací a výchovné působnosti realizuje škola řadu školních a mimoškolních aktivit. Na těchto akcích dochází obvykle k pořizování fotografií či jiných záznamů, které mohou být následně v rozumné míře zveřejněny na vlastních informačních médiích (např. web, informační leták, školský zpravodaj, školní ročenka atd.) Každý účastník takové akce má právo aktivně odmítnout pořízení záznamu své osoby nebo následné zveřejnění záznamu. 

4. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:
Škola nezpracovává žádné osobní údaje fyzických osob, jejichž použití by bylo odůvodněno pouze oprávněným zájmem školy. Prvotním účelem zpracování osobních údajů je nejčastěji splnění právní povinnosti, výkon veřejné moci nebo provádění činností ve veřejném zájmu.

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předává škola třetím subjektům výhradně v případech, kdy jí tak ukládá zákon, např. při poskytování součinnosti kontrolním orgánům. Výjimkou je poskytnutí nebo zpřístupnění údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Bez souhlasu fyzické osoby mohou být dále poskytnuty osobní údaje, které vypovídají o veřejné nebo úřední činnosti osoby a o jejím funkčním nebo pracovním zařazení.

6. Předávání osobních údajů do zahraničí:
Do zahraničí nejsou systematicky předávány žádné osobní údaje s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon, např. na základě mezinárodní smlouvy.

7. Doba uložení osobních údajů:
Veškeré dokumenty, které byly škole doručeny nebo byly vytvořeny v souvislosti s její působností, jsou zpracovávány v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí tímto zákonem a vnitřním předpisem – viz SPISOVÝ ŘÁD ŠKOLY

8. Zdroj zpracovávaných osobních údajů
Škola získává osobní údaje fyzických osob, s kterými vejde do styku v rámci své působnosti z následujících zdrojů:
a) osobní údaje poskytne přímo fyzická osoba
b) osobní údaje jsou získány od třetích osob nebo ze základních registrů v případech, kdy tak určí zvláštní právní předpis
c) z veřejných zdrojů v případech, kdy je škola v rámci své působnosti povinna ověřit některé údaje
d) škola nezískává osobní údaje z žádných neoficiálních veřejných zdrojů, jako jsou sociální sítě atd.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) přiznává fyzickým osobám, subjektům osobních údajů, následující práva v oblasti ochrany osobních údajů:

• Právo na informace

• Právo na přístup k osobním údajům

• Právo na opravu a doplnění

• Právo na výmaz (právo být zapomenut)

• Právo na omezení zpracování

• Právo vznést námitku

• Právo na přenositelnost údajů

• Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

• Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s vaší návštěvou webových stránek provozovaných Základní školou a Mateřskou školou Jiráskovo náměstí, Hradec Králové. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.
Škola neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se netýká informací, které sdělujete aktivně a dobrovolně, například prostřednictvím e-mailů, elektronických žádostí nebo při použití webových formulářů, z kterých je patrný účel použití vámi uvedených osobních údajů. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek škole, není bez vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a škola ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.
Při zpracování osobních údajů škola dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Nahoru