Základní škola a Mateřská škola
Jiráskovo náměstí 1166
500 02 Hradec Králové

Loc: 50°12'20.906"N
        15°48'39.17"E

IČO: 62694774

tel: +420 495 540 521
email: skola@zsjirasek.cz

Vážení rodiče,

ještě jednou děkujeme za vaši pomoc v době koronaviru. Letos jsme základní informace netiskli, ale zpravodaj si můžete stáhnout zde.  Přejeme vám hezké léto a těšíme se na viděnou v úterý 1. září 2020.

Mgr. Alena Hradílková

Služby vedení školy budou každé pondělí v době od 9:00 do 11:00 hodin. V tomto čase si lze také vyzvednout vysvědčení.

Nástup do školy po prázdninách je v úterý 1. září 2020.

Do školní družiny na školní rok 2020/2021 byli přijati všichni žáci, kterým rodiče vyplnili a odevzdali zápisní lístek. Kapacita školní družiny je již nyní zcela naplněna.

Ve čtvrtek 11. června proběhl poslední sběr pomerančové kůry v tomto školním roce. Celkem jste jí nasušili a přinesli neuvěřitelných 62 kg.

Nejvíce přinesli a sladkou odměnu dostanou tito žáci:

Kryštof Hron ze 2. B - 4 900 g

Vojtěch Kábrt ze 6. B - 4 800 g

Pavel Novák ze 3. A - 4 800g

Ema Halvová ze 3. B - 4 600 g

Adéla Hlávková z 9. A - 4 200g

Nela Natálie Procházková ze 3. A - 4 145 g

Všem děkujeme za pomoc při sběru pomerančové kůry.

 

 

Poslední sběr víček v tomto školním roce bude ve čtvrtek 18. června v době 7:15 - 7:45 hodin.

Sběr víček pro následující školní rok 2020/2021 se zatím neplánuje.

Děkujeme.

Vážení rodiče,

distanční výuka bude ukončena v pátek 19. 6. 2020. Tento den budou také uzavřeny známky. Pedagogická rada se uskuteční v pondělí 22. 6. 2020. Hodnocení žáků se bude řídit vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 s přihlédnutím k metodice "Postup při hodnocení...".(viz stránky MŠMT). 

Poslední sběr kůry v tomto školním roce bude ve čtvrtek 11. června v době  7:15 - 7:45 hod. a 12:00 - 12:30 hod. Sbíráme kůru jen z pomerančů a dobře usušenou. Kůru odevzdávejte, prosím, v sáčku označeném jménem dítěte a třídou, děkujeme.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat ve středu 17. června 2020 v 16:30 ve školní jídelně.

 

Vážení rodiče,

v současné době nejsme zatím schopni zajistit výuku žáků II. stupně podle dosud platných metodických doporučení.
Pokud budou doporučení upravena a budeme splňovat všechny prostorové, personální a hygienické podmínky, pokusíme se aktuálně na tuto situaci reagovat a umožnit žákům II. stupně návštěvu školy. Případné informace o změně najdete na stránkách školy.

Vážení rodiče,
v současné době pro Vás a Vaše děti připravujeme nový školní rok. Přejeme si, aby jeho začátek proběhl bez problémů, proto Vás prosíme, abyste všichni, kteří máte zájem v příštím školním roce umístit své dítě do školní družiny, vyplnili zápisní lístek, a vhodili jej do 19. 6. 2020 do poštovní schránky školy.
Zápisní lístek si můžete vyzvednout u hlavního vchodu školy nebo vytisknout z webu školy (pod odkazem školní družina).
Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny najdete vyvěšená u hlavního vchodu školy na nástěnce školní družiny a na webu školy (odkaz školní družina).
Rodiče, kteří budou chtít přeplatek 800,- Kč za březen – červen 2020 vrátit zpět na účet (vzhledem k tomu, že dítě už nebude v příštím školním roce navštěvovat školní družinu), prosíme, aby si žádost o navrácení přeplatku vyzvedli u hlavního vchodu. Dětem, které budou v příštím školním roce pokračovat ve školní družině, lze přeplatek převést na další školní rok 2020/2021. O to bude v příštím školním roce úplata za školní družinu snížena.

Žádáme všechny rodiče (i rodiče budoucích žáků), aby zatím nic na účet školy pro budoucí školní rok nepoukazovali. Děkujeme za pochopení. 

Jitka Heltová
vedoucí vychovatelka

Ochrana zdraví a podmínky pobytu žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020
- informace pro žáky a zákonné zástupce

• Žáci musí v první den návratu do školy předložit podepsané čestné prohlášení, jehož součástí je seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že žák nevykazuje příznaky virového infekčního onemocnění, což je například horečka, kašel, dušnost nebo náhlá ztráta chuti a čichu. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
• Čestné prohlášení jste dostali jako přílohu tohoto dopisu. Lze si jej stáhnout i na adrese: http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/ Pokud by někdo neměl možnost si formulář vytisknout, může se stavit ve škole v době od 8 do 15 hodin, formulář vám vytiskneme.
• Žáci, kteří budou navštěvovat školní družinu, odevzdají spolu s čestným prohlášením i podepsaný formulář o odchodu žáka ze školy
• Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními. Škola provede poučení žáků – dle osnovy.
• Škola je povinna zajistit organizaci pohybu lidí před školou. Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník. O zařazení žáků do skupin rozhodne ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 18. květnu 2020.
Příchod ke škole a pohyb žáků ve škole:
• Žáci před vstupem čekají ve vymezeném prostoru v rozestupech, nevstupují samostatně do školy.
• Žáci se nesmí shromažďovat před školou před vyučováním a po vyučování ve větším počtu.
• Žáci dodržují odstup dva metry a platí zakrytí úst a nosu /rouškou, šátkem, šálou/.
• Do budovy vstupují pouze žáci, nikoliv doprovázející osoby. Učitel si skupinu vyzvedne před školou.
• Žáci nosí ve společných prostorách školy roušky.
• Každý žák má na den minimálně dvě roušky a dva sáčky /na čisté, špinavé/ na jejich uložení
• Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla – při případném porušení seznámit zákonného zástupce, při opakovaném porušení – nevpustit do budovy.
• Žáci, kteří se opozdí (půjdou od lékaře), zazvoní na kancelář a počkají na osobu, která je odvede do učebny.
• Improvizované šatny budou před třídou, centrální šatny budou uzavřeny, přezůvky budou mít žáci v sáčku a podepsané.
Pobyt ve třídě:
• Každý žák po vstupu do třídy použije dezinfekci, doporučuje se si předtím umýt ruce.
• Ve třídě je maximálně skupina 15 žáků, jeden žák v jedné lavici. Skupiny se nesmí potkávat / platí i pro pohyb na chodbách či při návštěvě toalet/.
• O odložení roušky ve třídě rozhodne přítomný učitel.
• Ze třídy se žák vzdaluje pouze se souhlasem učitele.
• Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí či vydezinfikují ruce.
• Před jídlem i po jídle /svačina/ si žáci umyjí ruce.
• Žáci, kteří zůstanou ve škole i na odpolední část, budou celý den ve své skupině, která je neměnná
• Provozní doba školy je od 8:00 hodin do 16:00 hodin, rozvrh hodin sestaví pedagog dle minimálního týdenního rozvrhu stanoveného ředitelem školy
• Škola vede evidenci o docházce žáků. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení. Při absenci delší než 1 týden musí žák při návratu do školy dodat nové čestné prohlášení.
Pravidla stravování ve školní jídelně:
• Ve školní jídelně je zajištěno stravování s vydáváním teplých obědů (pouze jedno jídlo)
• Do jídelny chodí postupně jednotlivé skupiny, při přesunu mají žáci i zaměstnanci roušky.
• Rouška se odkládá pouze při konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku, který mají žáci u sebe.
• Od 25. 5. mají žáci, kteří se nahlásili na obědy, automaticky přihlášené obědy. V případě absence je nutno zatelefonovat pí Rouskové (495 540 536) a oběd odhlásit. Elektronické odhlašování v dané dny není možné.

 

Mgr. Alena Hradílková
ředitelka školy


Hradec Králové 21. 5. 2020

Jednotnou přijímací zkoušku ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021  vyhlásilo ministerstvo na pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání a na úterý 9. června 2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií.

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole. Pozvánku na řádný i náhradní termín zasílá ředitel školy, na které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku.

Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.

Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a do 17. června pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí.

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.  I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů.  Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku do 23. června 2020.  Pro uchazeče o střední vzdělání v oborech vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia je termín pro odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020. Zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec stávajících případů daných školským zákonem také v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Ochrana zdraví a podmínky pobytu žáků 9. ročníků ve škole po dobu přípravy na přijímací zkoušky
- informace pro žáky a zákonné zástupce

• Zákonní zástupci musí v první den návratu žáka do školy předložit podepsané prohlášení o seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že dítě nevykazuje příznaky virového infekčního onemocnění, což je například horečka, kašel, dušnost nebo náhlá ztráta chuti a čichu. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
• Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními. Škola provede poučení žáků – dle osnovy a zápis do třídní knihy.
• Škola je povinna zajistit organizaci pohybu lidí před školou. Žáky před školou vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, který je zorganizuje do skupin po 15 dětech. O zařazení žáků do skupin rozhodne ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 7. květnu 2020.
Příchod ke škole a pohyb žáků ve škole:
• Žáci dodržují stanovený rozvrh dle skupin.
• Žáci se nesmí shromažďovat před školou před vyučováním a po vyučování ve větším počtu.
• Žáci dodržují odstup dva metry a platí zakrytí úst a nosu /rouškou, šátkem, šálou/.
• Do budovy vstupují pouze žáci, nikoliv doprovázející osoby. Učitel si skupinu vyzvedne před školou.
• Žáci nosí ve společných prostorách školy roušky.
• Každý žák má na den minimálně dvě roušky a sáčky /na čisté, špinavé/ na jejich uložení
• Několikrát denně se provádí dezinfekce předmětů, které používá více lidí (klávesnice počítačů, židlí v jídelně, klik dveří).
• Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla – při případném porušení seznámit zákonného zástupce, při opakovaném porušení – nevpustit do budovy.
Pobyt ve třídě:
• Každý žák po vstupu do třídy použije dezinfekci, doporučuje se si předtím umýt ruce.
• Ve třídě je maximálně skupina 15 žáků, jeden žák v jedné lavici. Skupiny se nesmí potkávat / platí i pro pohyb na chodbách či při návštěvě toalet/.
• O odložení roušky ve třídě rozhodne přítomný učitel.
• Ze třídy se žák vzdaluje pouze se souhlasem učitele.
• Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí či vydezinfikují ruce.
• Před jídlem i po jídle /svačina/ si žáci umyjí ruce.

 

Mgr. Alena Hradílková
ředitelka školy


Hradec Králové 6. 5. 2020

Oficiálně je zákonný zástupce povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020. Prosíme o vaše vyjádření do 6. 5. 2020 (důvodem je naše včasná příprava organizace vyučování). Děkujeme za pochopení. Závaznou informaci pošlete svému třídnímu učiteli.
Výuka je určena pouze pro žáky, kteří budou dělat v průběhu následujících týdnů přijímací zkoušky na maturitní obory (tedy budou dělat písemnou zkoušku CERMAT).
V případě nástupu do školy je nutné vyplnit a podepsat čestné prohlášení (bez podepsaného prohlášení nebude dítě vpuštěno do školy). Čestné prohlášení naleznete na http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/, pošleme vám jej i prostřednictvím bakalářů, případně si jej můžete vyzvednout ve škole v době od 8 hodin do 15 hodin. 
Důležitá upozornění:
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Vstup do školy pro žáky 9. ročníku bude hlavním vchodem.
Žáci musí mít obuv na přezutí.
Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den 2 roušky a 2 sáčky na uložení čisté a použité roušky.
Žáci budou mít vymezeny prostory, v nichž se mohou pohybovat.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka je důvodem k nevpuštění do školy, respektive k vyřazení žáky ze skupiny či přípravy.


Vyučovat se budou předměty český jazyk a matematika formou přípravy na přijímací řízení.
Žáci budou rozděleni do skupin maximálně po 15 (počítáme se 2 skupinami).
Pokyny ohledně rozdělení do skupin zašleme do pátku 7. 5. 2020, až budeme vědět přesné počty (přiřazeného učitele a skupinu nebude možné měnit).
Matematiku bude vyučovat Mgr. M Staffová, český jazyk Mgr. Jiřina Šandová a Mgr. Jana Šebestová.
Vyučovacími dny budou pondělí a středa. Skupina A bude nastupovat do školy v 8 hodin, končit bude v 10:15 hodin, skupina B bude nastupovat v 8:15 hodin a končit bude v 10:30 hodin.
Upozorňujeme, že je na vás, zda dítě pošlete do školy (nástup je dobrovolný), ale pokud nahlásíte, že dítě nastoupí do školy, stává se daná výuka pro něj povinná. Docházka bude evidována.
V případě nepřítomnosti je tedy nutné žáky omlouvat nebo je z dalších hodin výuky včas odhlásit.

Děkujeme za spolupráci. Mgr. Alena Hradílková

Víme, že poctivě sušíte a kůru máte doma připravenou, za což děkujeme. Předpokládáme, že po 25. květnu (podle situace, kdy se nastoupí zpět do školy), bude vyhlášen dodatečný poslední sběr pomerančové kůry. Přejeme hodně zdraví a klidné dny.                         Mgr. Alena Riglová, Mgr. Jitka Voleská

Nahrazuje od 12. 3. 2020 prezenční výuku ve škole a je zavedeno jako nutnost zajištění kontinuity vzdělávání. Je zaměřeno na procvičování a upevňování učiva, ale i k samostudiu s podporou výukových videí umístěných na stránkách třídy či na youtube. Učitelé nabízejí pevné konzultační hodiny či videokonference k probíranému učivu. Rodiče i žáci jsou o nich informováni prostřednictvím systému Bakalář, stejným systémem dostáváte i informace o zadávání a kontrole úkolů. Pokud je někdo z žáků offline, lze se domluvit s příslušným třídním učitelem nebo přímo s vedením školy na způsobu předávání informací.
V případě jakýchkoli nejasností mne můžete kontaktovat. Věřím, že společným úsilím všechno zvládneme a všechny obtíže překonáme. Už teď se všichni těšíme, až se sejdeme opět společně ve škole.                                                                                                                                                                               Mgr. Alena Hradílková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Vážení rodiče,

vzhledem k dalším mimořádným opatřením jsme připraveni doklad o ošetřování  vydávat od pondělí 23. 3. elektronicky (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo ve výjimečném případě osobně po telefonické domluvě (12 - 14 hodin) s pí hospodářkou  na telefonním čísle 731 465 168. Děkujeme za pochopení. 

Nahoru